All ICFJ Programs

Program Year Topic Region / Country
China, Hong Kong and Taiwan: Journalism Training (2000) 2000 Hong Kong, China, Taiwan
Czech Republic, Hungary and Slovakia: Journalism Training (2000) 2000 Czech Republic, Hungary, Slovakia
Ethiopia: Journalism Training (2000) 2000 Ethiopia
Fiji, Papua New Guinea and Western Samoa: Journalism Training (2000) 2000 Fiji Islands, Papua New Guinea, Samoa
Ghana: Journalism Training (2000) 2000 Ghana
Hungary: Journalism Training (2000) 2000 Hungary
Indonesia and Singapore: Journalism Training (2000) 2000 Indonesia, Singapore
Lebanon: Journalism Training (2000) 2000 Lebanon
Paraguay: Journalism Training (2000) 2000 Paraguay
Peru: Journalism Training (2000) 2000 Peru
Slovakia: Journalism Training (2000) 2000 Slovakia
South Africa: Journalism Training (2000) 2000 South Africa
Argentina: Journalism Training (1999) 1999 Argentina
Bangladesh: Journalism Training (1999) 1999 Bangladesh
China, Hong Kong and Taiwan: Journalism Training (1999) 1999 Hong Kong, China, Taiwan
Colombia and Panama: Journalism Training (1999) 1999 Colombia, Panama
Czech Republic and Romania: Journalism Training (1999) 1999 Czech Republic, Romania
Ethiopia: Journalism Training (1999) 1999 Ethiopia
Hungary and Slovakia: Journalism Training (1999) 1999 Hungary, Slovakia
Indonesia: Journalism Training (1999) 1999 Indonesia
Nicaragua: Journalism Training (1999) 1999 Nicaragua
Senegal: Journalism Training (1999) 1999 Senegal
Slovakia: Journalism Training (1999) 1999 Slovakia
South Africa: Journalism Training (1999) 1999 South Africa
South Africa: Journalism Training (1999) 1999 South Africa